Privacybeleid

Privacybeleid – FASHION ITALIA / COSTA DEL SOL FASHION S.L. juni 2022

I. Juridische informatie

Deze Website https://www.fashionitalia.com wordt gepubliceerd door de vennootschap COSTA DEL SOL FASHION S.L. een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 3.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Malaga onder nummer B44843043, met maatschappelijke zetel te Q-434 Calle Ribera 29660 Puerto Banus Marbella, vertegenwoordigd door haar manager, de heer Christophe Todeschini. Telefoon: 0034 610 250 852 Email: hello@fashionitalia.com Intercommunity BTW nummer: B44843043 Directeur publicatie site: Marc Antoine Todeschini.

II. Intellectueel eigendom

Deze site wordt beschermd door de Europese wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Deze Site, evenals alle elementen die er worden weergegeven (merken, illustraties, beelden, logo’s, enz.), al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van fashionitalia.com.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, wijziging of gebruik van deze site of van de elementen die erop staan (merken, illustraties, beelden, logo’s, enz.), om welke reden en op welk medium dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming en voorafgaande toestemming van fashionitalia.com, is ten strengste verboden. Hyperlinks naar de Site zijn echter zonder specifiek verzoek toegestaan.

III. Persoonlijke gegevens

Het verzamelen van persoonlijke nominatieve gegevens over de Klant door COSTA DEL SOL FASHION S.L. het gebruik ervan voor de verwerking van bestellingen en het aanleggen van klantenbestanden en de verspreiding ervan onder derden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van bestellingen, zijn onderworpen aan de toestemming van de Klant. Wanneer de Klant een account aanmaakt op de Site, verzamelt COSTA DEL SOL FASHION S.L. de persoonlijke informatie die de Klant hem wil meedelen, met name zijn beleefdheid, zijn naam, zijn voornaam, zijn e-mailadres, zijn geboortedatum en het wachtwoord om toegang te krijgen tot zijn account. Er wordt gespecificeerd dat deze informatie die in het formulier voor het aanmaken van een account als verplicht wordt aangegeven, essentieel is voor de verwerking en levering van bestellingen. Het uitblijven van een antwoord of een antwoord dat door COSTA DEL SOL FASHION S.L. abnormaal wordt geacht, kan ertoe leiden dat COSTA DEL SOL FASHION S.L. weigert rekening te houden met het verzoek van de Klant om een account aan te maken. In overeenstemming met de wet “Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 en de vereenvoudigde norm nr. 48 (Deliberation n ° 2012-209 van 21 juni 2012 tot invoering van “een vereenvoudigde norm betreffende de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van klanten en prospects”), is de verwerking van persoonsgegevens, die door COSTA DEL SOL FASHION S.L. worden bewaard met het oog op een goed beheer van bestellingen en commerciële relaties, het voorwerp van een verklaring aan de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNIL-verklaring nummer:?). Deze gegevensverwerking is in overeenstemming met de bepalingen van de vereenvoudigde norm n ° 48 en de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 gewijzigd. Overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. 48 betreffende de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in het kader van het beheer van klanten- en prospectbestanden, bewaart COSTA DEL SOL FASHION S.L. persoonsgegevens van de klant gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf hun verzameling, ofwel vanaf het laatste contact met de gebruiker, ofwel ten slotte vanaf het einde van de commerciële relatie. De gegevens met betrekking tot de bankkaarten van de klanten kunnen tot de vervaldatum worden bewaard, mits COSTA DEL SOL FASHION S.L. de toestemming van de klanten heeft verkregen door middel van een selectievakje. Anders worden de gegevens met betrekking tot de bankkaarten gewist zodra de daadwerkelijke betaling van de transactie heeft plaatsgevonden, tenzij COSTA DEL SOL FASHION S.L. ze wenst te bewaren voor bewijsdoeleinden in geval van een eventuele betwisting van de transactie, gedurende de periode bepaald in artikel L.133-24 van het monetair en financieel wetboek, namelijk uiterlijk binnen dertien maanden na de datum van debitering. De Klant verbindt zich ertoe de hem betreffende persoonsgegevens zo nodig bij te werken. Om dit te doen, logt u in op uw account met uw e-mailadres en wachtwoord. De Klant verbindt zich ertoe dat de hem betreffende persoonsgegevens nauwkeurig, volledig en ondubbelzinnig zijn. In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004, cmajcuomo sl verbindt zich ertoe om alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen, met betrekking tot de aard van de gegevens en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van haar klanten te behouden en, in het bijzonder te voorkomen dat hun persoonlijke gegevens worden vervormd, beschadigd of van onbevoegde derden die toegang hebben tot het.De Klant heeft op elk moment een recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die hem betreffen, door het indienen van een schriftelijk verzoek aan cma jcuomo sl op het volgende adres: – Q-434 Calle Ribera 29660 Puerto Banus Marbella Malaga, of per e-mail aan: hello@fashionitalia.com De Klant heeft het recht kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder commerciële doeleinden, door Fashion Italia of haar zakelijke partners, door zijn verzoek per e-mail te richten aan hello@fashionitalia.com.

IV. Cookies

IV.1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen en bij uw volgende bezoeken weer wordt opgehaald. COSTA DEL SOL FASHION S.L. gebruikt deze navigatiecookies om uw bezoek gemakkelijker en aangenamer te maken. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die bij volgende bezoeken kan worden gelezen om de ergonomie van het bezoek te vergemakkelijken of de bezochte pagina’s van de site aan te passen aan het “profiel” van de Klant. De houdbaarheid van deze informatie op de computer is 13 maanden. U kunt cookies gemakkelijk van uw computer of mobiele apparaat verwijderen via uw browser. De instructies voor het beheer en de verwijdering van cookies vindt u in de helpfunctie van uw browser. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u cookies deactiveren of vragen om te worden geïnformeerd telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. Let op: als u cookies deactiveert, kunt u niet langer profiteren van alle functionaliteiten.

IV.2. COSTA DEL SOL FASHION S.L. ook cookies van derden om statistieken in geaggregeerde vorm te verzamelen in analytische instrumenten zoals Google Analytics. Deze cookies kunnen permanent of tijdelijk (sessiecookies) zijn. Permanente cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen voor een periode van maximaal dertien (13) maanden.